Instrukcja BHP obsługi wózków widłowych

 

I N S T R U K C J A  B H P
dla stanowiska pracy – obsługa i eksploatacja wózków jezdnych napędzanych silnikami elektrycznymi i spalinowymi

 1. Wózki widłowe akumulatorowe i spalinowe przeznaczone są wyłącznie do eksploatacji wewnątrz zakładu.
 2. Dopuszcza się wyjazd na drogi publiczne wózkami widłowymi po uzyskaniu zgody właściwego organu komunikacji.
 3. Konstrukcja wózka widłowego oraz jego osprzęt winny być zgodne z dokumentacją techniczno - ruchową wózka.
 4. Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wózka widłowego lub demontażu urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających oraz usuwania tabliczek znamionowych wózka.
 5. Wózek widłowy winien być zabezpieczony przed możliwością jego uruchomienia przez osoby do tego nieuprawnione.
 6. Za stan techniczny wózka widłowego odpowiedzialny jest kierowca operator.
 7. Kierowcą wózka widłowego może zostać osoba, która: ukończyła 18 rok życia, posiada aktualne badania lekarskie, posiada zaświadczenie ukończenia kursu na wózki widłowe, otrzymała od właściciela zakładu upoważnienie do kierowania wózkami.
 8. Zezwolenie może być wydane po komisyjnym sprawdzeniu znajomości zakładu, rodzajów przewożonych ładunków, znajomości bhp i eksploatacji wózka widłowego.
 9. Zezwolenie winno być cofnięte w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez kierowcę bezpiecznej eksploatacji wózka widłowego, a w szczególności, gdy kierowca powoduje zagrożenie życia lub zdrowia.
 10. Za zagrożenie życia i zdrowia uważa się prowadzenie wózka widłowego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (od 0,2‰ alkoholu we krwi).
 11. Decyzję o cofnięciu zezwolenia przechowuje się w aktach osobowych pracownika. Ponowne wydanie zezwolenia jest możliwe po zdaniu egzaminu i uzyskaniu pozytywnych badań  lekarskich.
 12. Zezwolenie winno być cofnięte na wniosek lekarza stwierdzającego utratę zdrowia kierowcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonywanie tej pracy.
 13. Kierowca wózka widłowego dla zapewnienia bezpieczeństwa winien codziennie przed eksploatacją sprawdzić: układ hamulcowy i kierowniczy wózka, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu; oświetlenie, sygnalizację, sprawność urządzeń zabezpieczających i kontrolno - pomiarowych.
 14. W przypadku wózka widłowego elektrycznego sprawdzić należy dodatkowo przyleganie styków stycznika przełącznika kierunku jazdy oraz przyleganie szczotek do kolektora.
 15. Powyższe czynności kierowca winien odnotować w książce eksploatacji wózka widłowego.
 16. Przewożenie osób na wózkach widłowych lub przyczepach jest możliwe pod warunkiem, że wózek został do tego konstrukcyjnie przystosowany przez producenta wózka.
 17. Podnoszenie i przewożenie osób wózkami podnośnikowymi widłowymi jest niedozwolone.
 18. Kierowca wózka podnośnikowego oraz osoby towarzyszące w czynnościach transportowych zobowiązani są do stosowania hełmów ochronnych.
 19. Stosowanie w pomieszczeniach zakładu wózków napędzanych etyliną lub paliwem o podobnym działaniu jest niedopuszczalne.
 20. W czasie przerwy w pracy wózka spalinowego znajdującego się w pomieszczeniu silnik jego winien być wyłączony.
 21. W pomieszczeniach, gdzie mogą znajdować się płyny i ciecze palne oraz wybuchowe, zabrania się eksploatacji wózków elektrycznych z wyjątkiem specjalnie zabezpieczonych.
 22. Przed wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych przy zastosowaniu wózków, prace te należy każdorazowo omówić z kierowcą.
 23. Używanie wózka widłowego do ciągnięcia innych wózków lub przyczep jest dozwolone pod warunkiem, że wózek został do tego przygotowany przez producenta, a przyczepa nie jest cięższa od wózka widłowego.
 24. Holowanie wózka widłowego jest dozwolone pod warunkiem zastosowania holu: hol giętki  4-6 m, hol sztywny – min. 2,5m
 25. W pomieszczeniach produkcyjnych zezwala się na szybkość jazdy  5 km/godz
 26. Na terenie zakładu pracy dopuszcza się stosowanie szybkości  10 km/godz.
 27. W celu uniknięcia najechania na pracowników zakładu zabrania się jazd tyłem wózka widłowego poza uzasadnioną koniecznością  oraz zawracania w ciasnych przejściach i korytarzach.
 28. Przebywanie w pobliżu wózka widłowego osób niezwiązanych z ładunkiem jest niedozwolone.
 29. Zabrania się kierowcy wózka widłowego zakładania towaru na widły poza kratę bezpieczeństwa.
 30. Zabrania się eksploatacji wózka widłowego bez kraty bezpieczeństwa.
 31. Butle z gazami od wózków widłowych należy przewozić w pozycji stojącej i zabezpieczone kołpakami ochronnymi.
 32. Kierowcy wózka widłowego zabrania się palenia tytoniu w czasie eksploatacji wózka.
 33. W czasie eksploatacji wózka z zasilaniem gazowym należy zachować szczególną ostrożność.
 34. Osprzęt i połączenia gazowe winny być szczelne (szczelność połączeń sprawdzać tylko wodą mydlaną).
 35. Zabrania się eksploatacji wózka z napędem gazowym przy nieszczelnościach zasilania.
 36. Wymiany butli z gazem powinny być dokonywane tylko prze osoby uprawnione.
 37. Kierowca wózka widłowego zobowiązany jest również do przestrzegania prawa ruchu drogowego.


 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT