INSTRUKCJA BHP WÓZKA WIDŁOWEGO

 

INSTRUHCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WÓZKA WIDŁOWEGO O NAPĘDZIE   ELEKTRYCZNYM

 

 

Do obsługi wózka widłowego może być dopuszczony pracownik, który posiada:

 • Ważne uprawnienia do obsługi wózka.
 • Ukończone 18 lat.
 • Dobry stan zdrowia do prowodzenia wózków jezdniowych potwierdzony świadectwem lekarskim.
 • Ukończony kurs na wózki widłowe.
 • Został odpowiednio przeszkolony i zapoznał się z treścią „Instrukcji bhp przy obsłudze wózka widłowego o napędzie elektrycznym" oraz „Instrukcją użytkowania i konserwacji wózka”.
 • Do pracy przy obsłudze wózka widłowego należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą, a na głowie hełm ochronny.


PODSTAWOWE  CZYNNOŚCI  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRACY
KIEROWCA  OPERATOR  WÓZKA  POWINIEN:

 

 • Sprawdzić stan techniczny wózka, m.in. stan i stopień zużycia kół wózka oraz prawidłowość działania.
 • Sprawdzić czy widły są prawidłowo wyosiowane.
 • Sprawdzić wycieki oleju z układu napędowego i z instalacji hydraulicznej.
 • Otworzyć pokrywę komory baterii akumulatorów i sprawdzić czy nie ma korozji na połączeniach elektrycznych oraz wycieku elektrolitu z baterii.
 • Sprawdzić integralność konstrukcyjną głównych elementów wózka widłowego (rama, widły, siłownik hydrauliczny podnoszenia).
 • Sprawdzić działanie sygnału dźwiękowego i przyrządów wyposażenia wózka (wskaźnik naładowania baterii akumulatorów, licznik godzin).
 • Sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów wózka widłowego (wskaźnik naładowania baterii akumulatorów).
 • Sprawdzić czy motylek na skrzynce sterowniczej uruchamia jazdę wózka.
 • Sprawdzić, czy przycisk zabezpieczający przed zgnieceniem powoduje odwrócenie jazdy wózka widłowego.
 • Sprawdzić działanie dyszla.
 • Sprawdzić podnoszenie i opuszczanie wideł.
 • Sprawdzić szerokość, nośność i pewność powierzchni ładunkowych.
 • Ogrodzić i oznakować strefę niebezpieczną pracy wózka widłowego, w której istnieje źródło zagrożenia z powodu możliwości spadnięcia z góry ładunku podczas układania tych ładunków na regałach i zdejmowania ich z regałów.
 • Każdorazowo przemyśleć bezpieczny przebieg pracy (podnoszenie i przemieszczanie ładunku).
 • Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia podczas eksplootacji wózka widłowego zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu celem ich szybkiego usunięcia.
 • Fakt sprawdzenia stanu technicznego wózka należy odnawiać w książce eksploatacyjnej wózka.

 

ZASADNICZE  CZYNNOŚCI  W  CZASIE  OBSŁUGI  WÓZKA  WIDŁOWEGO
KIEROWCA  OPERATOR  WÓZKA  POWINIEN:

    

 • Uruchomić wózek widłowy dopiero po upewnieniu się, czy nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy.
 • Układać i zdejmować ładunki z regałów po uprzednim ogrodzeniu i oznakowaniu strefy niebezpiecznej pracy wózka widłowego.
 • W czasie pracy przy układaniu ładunków na regałach i zdejmowaniu ich z regałów w strefie pracy wózka (strefie niebezpiecznej) może przebywać wyłącznie kierowca operator wózka.
 • W razie wejścia na teren ogrodzonej i oznakowanej strefy pracy wózka (strefy niebezpiecznej) osoby lub osób, kierowca operator wózka widłowego musi natychmiast przerwać pracę do czasu opuszczenia tej strefy przez tą osobę lub osoby.
 • Prowadzić wózek widłowy z maksymalną ostrożnością w każdym przypadku z opuszczonym ładunkiem.
 • Przestrzegać dostosowania ciężaru ładunku do dopuszczalnego udźwigu wózka.
 • Rozszerzać maksymalnie widły (gdy mają możliwość rozszerzenia) tak, aby środek ciężkości ładunku wypadł pomiędzy widłami, a jeśli widły są stałe należy tak zakładać ładunek, aby środek ciężkości ładunku wypadł pomiędzy widłami wózka.
 • Ładunek należy trzymać tak, aby opierał się o płytę oporową ładunku.
 • Wykonywać zmiany kierunku jazdy wózka ze szczególną ostrożnością.
 • Przewozić ładunek na widłach wózka opuszczonych możliwie nisko.
 • Sprawdzić, czy ciężar ładunku jest dobrze rozłożony i zrównoważony na widłach wózka tak, aby się nie przesunął podczas zakręcania.
 • Przy przewożeniu ładunków wysokich, zwracać uwagę na wysokość bram pomieszczenia, do którego ma być przewieziony ładunek.
 • Przy przewożeniu ładunku z pochyłości, należy jechać wózkiem widłowym elektrycznym tyłem, a pod górę przodem.
 • Każdorazowo operacje ładunkiem poprzedzać sygnałem dźwiękowym.
 • Przestrzegać, aby w czasie podnoszenia lub opuszczania ładunku nie było osób postronnych w pobliżu pracy wozka (wozek widlowy elektryczny).
 • Układać ładunki zgodnie z zasadami bezpiecznego składowania.
 • Wewnątrz pomieszczeń poruszać się po wyznaczonych trasach transportowych wózka.
 • Hamowanie i ruszanie wózka widłowego oraz podnoszenie i opuszczanie ładunku – wykonywać płynnie i ostrożnie.
 • Każdy zaistniały wypadek przy pracy wózka widłowego (wypadki podczas pracy wózkiem omówiono w wcześniejszym artykule) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie w jakim zdarzył się wypadek.


CZYNNOŚCI  ZABRONIONE  KIEROWCY  OPERATORA  WÓZKA  WIDŁOWEGO
KIEROWCY  OPERATOROWI  WÓZKA  ZABRANIA  SIĘ:

 

 • Usuwania tabliczek i naklejek umieszczonych na wózku widłowym.
 • Wjeżdżania do pomieszczeń, gdzie wytwarzają się gazy lub pyły zapalne, bowiem wózek nie ma zabezpieczeń przeciwwybuchowych (chyba, że wózek widłowy został wykonany w wykonaniu przeciwwybuchowym przez producenta).
 • Podnoszenia i przemieszczania osób na widłach lub ładunku.
 • Zabrania się operatorowi wsiadania na wózek podczas kierowania.
 • Obsługiwania wózka widłowego bez kasku ochronnego.
 • Uruchamiania wózka, gdy ktoś jest pomiędzy wózkiem a stałą konstrukcją.
 • Przechodzenia pod uniesionymi widłami wózka.
 • Podejmowania pracy przy układaniu ładunków na regałach i zdejmowania ich z regałów bez uprzedniego wygrodzenia i oznakowania strefy pracy wózka widłowego (strefy niebezpiecznej).
 • Pozostawiania wózka widłowego w miejscach niedozwolonych tarasujących drogi lub utrudniających dostęp do wjazdów, urządzeń ppoż. itp.
 • Palenia papierosów lub wykonywania innych czynności mogących utrudniać operowanie wózkiem widłowym.
 • Pozostawiania kluczyka w stacyjce, jeżeli kierowca operator traci wózek z pola widzenia, a jeśli nie da się tego uniknąć, należy zablokować koła klinami.
 • Używania wózka widłowego do pchania lub ciągnięcia przedmiotów.
 • Przekraczania dopuszczalnego udźwigu wózka widłowego.
 • Ładowania i przemieszczania ładunków niestabilnych.
 • Prowadzenia wózka widłowego w stanie nietrzeźwym, przekazywanie wózka osobom postronnym, używania wózka niesprawnego technicznie.


PODSTAWOWE  CZYNNOŚCI  KIEROWCY  OPERATORA WÓZKA  PO  ZAKOŃCZENIU  PRACY
KIEROWCA  OPERATOR  WÓZKA  POWINIEN:

 

 • Oczyścić wózek widłowy i odstawić go a wyznaczone miejsce.
 • Wpisać uwagi w „KSIĄŻCE  EKSPLOATACJI  WÓZKA  WIDŁOWEGO”.
 • Przygotować wózek do ładowania akumulatorów.
 • Czynności konserwacji regulacji oraz czyszczenia wózka winny być wykonywane przy zatrzymanym wózku oraz odłączonym gnieździe baterii akumulatorów.


UWAGI   KOŃCOWE
KIEROWCA  OPERATOR  WÓZKA  POWINIEN:

 

 • Posiadać przy sobie aktualne pozwolenie na prowadzenie wózków widłowych.
 • Dbać o stan techniczny wózka i jego wygląd estetyczny.
 • W razie wątpliwości co do możliwości bezpiecznego wykonania czynności transportowych, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o udzielenie wskazówek i wyjaśnienia sytuacji.

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT