BHP EKSPERT ... O FIRMIE

 

UWAGA! Zmiana siedziby Ośrodka / NOWA SIEDZIBA ul. Łanowa 23 a 87-800 Włocławek

 

BHP EKSPERT istnieje dzięki naszym klientom, których mamy coraz więcej.

 

To dla nich nieustannie poszerzamy zakres wykonywanych usług

 

 

Nasza nowa strona internetowawww.bhpekspert.com.pl

 

Adres strony internetowej hurtowni Bhp ekspertwww.hurtownia.bhpekspert.biz 

  

 

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI BHP I INNE:

 • nadzór BHP i P.poż. w Firmach

Zgodnie z art. 23711 § 1 KP Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę BHP, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

W przypadku braku kompetentnych pracowników pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Więcej na: www.bhpekspert.eu/nadzor-i-doradztwo-bhp-i-p-poz,26.html

Powierz zadania służby BHP naszej firmie

 

 

Szkolenia bhp w Toruniu. Kursy zawodowe prowadzone na terenie Torunia i okolic. Kurs na wózki widłowe cena toruń, szkolenia na żurawie, kurs na podesty ruchome toruń.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej: www.bhpekspert.biz

 • nadzór bhp na budowach i innych realizowanych inwestycjach

Pełnienimy funkcję KOORDYNATORA BHP podczas budowy, remontu czy innej inwestycji na terenie kraju i poza nim. Zajmujemy się obsługą budowy pod względem BHP i P.poż. Opracowujemy wymagany plan BIOZ oraz konieczne procedury i instrukcje. Obejmujemy teren budowy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników - w tym, na życzenie klienta, podwykonawców. Uczestniczymy w komisjach BHP. Sporządzamy bieżące protokoły z naszej działalności na terenie Państwa inwestycji. Nasi pracownicy posiadają wymagane doświadczenie oraz uprawnienia kwalifikacyjne.

BHP EKSPERT zapewnia bezpieczeństwo pracy na terenach budów na wysokim poziomie. 

 

 • ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych

Zgodnie z art. 226 KP Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Więcej na: www.bhpekspert.eu/Ocena-ryzyka,121.html

BHP EKSPERT opracuje w/w dokumentacje zgodnie z wytycznymi polskiego prawa.

 

 • szkolenia BHP

Zgodnie z art. 2373 § 1 KP nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia w zakresie BHP prowadzone są jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Więcej na: www.bhpekspert.eu/szkolenia-bhp-i-p.poz.,7.html 

BHP EKSPERT zorganizuje dla Państwa szkolenie BHP na podstawie indywidualnie przygotowanego programu szkolenia.

 

 • systemy zarządzania BHP

Celem systemu zarządzania BHP jest przeciwdziałanie wypadkom, chorobom zawodowym, awariom zagrażającym zdrowiu i życiu pracowników, jednym słowem zapewnienie bezpieczeństwa osobom wykonującym pracę jak również prowadzenie przedsiębiorstwa według wysokich standardów. Można tego dokonać przeprowadzając identyfikację zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz analizę ryzyka zawodowego.
Normą odniesienia, według której wdraża się System Zarządzania BHP jest norma PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007.

BHP EKSPERT wdroży w Państwa Firmie system zarządzania BHP.

 

 • wypadki przy pracy

Zgodnie z art. 234. § 1 KP w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Data sporządzenia protokołu powinna zmieścić się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku bez względu na dni tygodnia i odpowiadać dacie faktycznego jego sporządzenia.

BHP EKSPERT przeprowadzi na Państwa zlecenie całe postępowanie powypadkowe (oględziny miejsca zdarzenia, wysłuchanie poszkodowanego i świadków wypadku oraz inne niezbędne czynności).

 

 • wypadki w drodze do pracy lub z pracy; wypadki osób niebędących pracownikami; wypadki zrównane z wypadkami przy pracy

BHP EKSPERT w sposób profesjonalny przeprowadzi postępowanie powypadkowe w powyższych sytuacjach, udzielając niezbędnych wyjaśnień prawnych Pracodawcy.

 

 • pomiary natężenia oświetlenia

Aby sprawnie i dokładnie wykonywać zadania wzrokowe, zalecane jest zapewnienie wystarczającego i odpowiedniego oświetlenia. Wymagany stopień widzialności i wygody widzenia w miejscach pracy wynikają z rodzaju i czasu trwania czynności. 

Pracodawca powinien zapewnić oświetlenie światłem elektrycznym zgodnie z Polską Normą PN-EN 12464-1. Więcej na: www.bhpekspert.eu/badania-srodowiskowe,27.html

BHP EKSPERT na Państwa zlecenie dokona pomiaru natężenia oświetlenia. Używamy mierników z aktualnym świadectwem wzorcowania. 

 

 • pomagamy w doborze środków ochrony indywidualnej

Podstawowym warunkiem doboru środków ochrony indywidualnej jest rozpoznanie i ocena zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Uzyskane dane na temat zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy umożliwiają precyzyjne określenie potrzeb dotyczących zakresu ochrony oraz minimalnych, wymaganych parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej.

Zgodnie z art. 2376 § 1 Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

BHP EKSPERT dobierze właściwe ŚOI oraz poinformuje pracowników o sposobach ich korzystania.

 

 • okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.

Obowiązkiem służby bhp jest sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna zawierać szereg elementów, które umożliwią pracodawca precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinna pozwolić pracodawcy na takie dostosowanie warunków pracy, aby spełniały wymagania w obowiązujących przepisach regulujących kwestię bhp. Analiza powinna być sporządzona pisemnie, a fakt jej przekazania pracodawcy odpowiednio udokumentowany.

BHP EKSPERT na Państwa zlecenie dokona kompleksowej, wycinkowej lub rocznej analizy stanu BHP.


 • wykonujemy instrukcje bhp 

Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten, wynika z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Więcej na: www.bhpekspert.eu/Instrukcje-BHP,120.html

BHP EKSPERT opracuje na Państwa zlecenie dowolną instrukcję BHP dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta.

 

 • regulamin pracy i wynagradzania

Charakterystyczną cechą prawa pracy jest to, że obok ustaw i rozporządzeń ważną rolę odgrywają w nim również przepisy zakładowe. Są one pełnoprawnym źródłem prawa pracy i w wielu wypadkach mają pierwszeństwo przed regulacjami ustawowymi. Duża grupa pracodawców jest zobowiązana do ich tworzenia, zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie pracy. Regulamin pracy oraz wynagradzania zgodnie z KP tworzą Pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników.

BHP EKSPERT opracuje na Państwa zlecenie wybrany regulamin wewnątrzzakładowy. 

 

 • filmy instruktażowe 

ODiS BHP EKSPERT zajmuje się tworzeniem na zamówienie klienta różnego rodzaju filmów instruktażowych w zakresie prowadzonych kursów zawodowych jak również szkoleń związanych z tematyką BHP. W chwili obecnej nasz ośrodek dysponuje filmem: ,,Kierowca operator wózków jezdniowych - praktyczna nauka jazdy".

 

 

Kurs na wózki widłowe toruń, operator wózka cena, kierowca operator wózka widłowego, uprawnienia na wózki.


 • organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia


 • sporządzamy rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia

 • odpowiadamy na nakazy Inspekcji Pracy oraz decyzje Inspekcji Sanitarnej


 • współpracujemy z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikiem

 

Kurs na wózki widłowe Włocławek + Kurs na wózki widłowe Toruń

 

 

 

 • Kurs na wózek / wózki widłowe – szkolenie na uprawnienia operatora wózka widłowego. Kurs na kierowce – operatora wózków jezdniowych napędzanych. Szkolenie na wózek widłowy / wózki widłowe. Zapisz się na KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO
 • Kursy prowadzimy w takich miastach jak: Włocławek, Toruń, Olsztyn, Płock, Kutno, Gostynin, Radziejów, Lipno itd.

 

 • prowadzimy szkolenia operatorów maszyn budowlanych m.in.: koparko - ładowarki, szkolenie na koparki (III kl.), piły mechaniczne do ścinki drzew, zagęszczarki, betoniarki

 

Więcej o kursach operatorów maszyn budowlanych na stronie: www.csoperator.eu

 

 


Współpracując z nami zapewniamy:

 • elastyczność dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb, 
 • fachową i rzetelną obsługę, 
 • bieżące konsultacje i doradztwo
 • atrakcyjne ceny usług. 

 

Osoby zainteresowane uzyskiwaniem bezpłatnych informacji o zmianach

w bhp i p.poż. w formie elektronicznej mogą skorzystać z funkcji RSS.

Funkcja ta dostępna jest w zakładkach: ZMIANY W BHP oraz AKTUALNOŚCI

na naszej stronie.

 

 

 

 

 Ocena ryzyka zawodowego obowiązkiem pracodawcy. Zg z kodeksem pracy należy zapoznać pracownika z dokumentacją ryzyka zawodowego                                      Instrukcje BHP

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Kontaktuj się z nami pod nr tel. 0 504 221 280 

Tel. BIURO 054 413 70 10 Włocławek ul. Łanowa 23 a

 

 

 

Zrealizowane projekty:

 

zbuduj przyszłość to projekt dotyczący szkoleń w zakresie obsługi suwnic oraz żurawi HDS

 

kursy na wózki widłowe oraz obsługę magazynu

 

http://bhpekspert.eu/files/baner.png

 

 

http://bhpekspert.eu/files/baner-bhp2.png

 


http://www.bhpekspert.eu/files/baner-bhp5.png

 

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT