PILARZ - DRWAL

 

PILARZ - DRWAL - 144 godz. szkolenia

 


Nazwa kursu: kurs dla drwali - operatorów pilarki z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu.

 

Cel szkolenia pilarz - drwal: opanowanie przez kursantów (przyszłych drwali - pilarzy) kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektyw­ność pracy i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawo­dzie.

 

Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie.

Po zdobyciu uprawnień drwala - pilarza możesz podjąć pracę w Lasach Państwowych.

 

Zakres tematyczny: program kursu przewiduje opanowanie przez kursantów do zawodu wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna, jak również podstawowych wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych. Program obejmuje również bieżącą konserwacjęużytkowanego  sprzętu. Omawiane są również zasady p.poż. oraz pierwsza pomoc.

 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 02.07.1998 w sprawie ramowego programu kursu dla drwali - operatorów pilarki z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania i zawodu.

 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przy udziale komisji z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz wydaniem zaświadczenia.

 

 

Kursantom na szkoleniu PILARZ - DRWAL zapewniamy:

 

- niezbędny sprzęt,

 

- środki ochrony indywidualnej,

 

- materiały dydaktyczne oraz napoje.

 

Istnieje możliwość szkolenia zakwaterowana / dodatkowa opłata.

 

 

Cena kursu: 1300 zł / powyżej 5 osób 1000 zł

 

Kursy prowadzimy na terenie Włocławka lub na terenie wskazanym przez Zleceniodawcę.

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT