SZKOLENIE DLA OSÓB MAJĄCYCH KONTAKT Z AZBESTEM

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest i osób kierujących takimi pracownikami oraz pracodawców.

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu seminarium w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824, 2005).
 

 

Najważniejsze uregulowania prawne stosujące się do postępowania z azbestem w środowisku pracy: 

 

 

§ Dz. U. 1998, nr 45 poz. 280 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
  

§ Dz. U. 2005, nr 13 poz. 109 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji. 

 
§ Dz. U. 2004 nr 280 poz. 2771 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy ze zm. 


§ Dz. U. 2004 nr 185 poz. 1920 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest ze zm. 

 
§ Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 


§ Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zm.

 

Cena szkolenia: 120 zł (przy większej ilości uczestników cena ustalana jest indywidualnie).

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT