Szkolenie energetyczne

 

Szkolenie przygotowujący do egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób na uprawnienia elektro – energetyczne – grupa 1, 2, 3

 

 

Kursy są skierowane do osób:

 1. zatrudnionych na stanowiskach (dozoru lub eksploatacji) sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
 2. zatrudnionych na stanowiskach ( dozoru lub eksploatacji ) urządzeń, instalacji cieplnych i paliw,
 3. zatrudnionych na stanowiskach ( dozoru lub eksploatacji ) sieci, urządzeń i instalacji gazowych służących do wytwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywania paliwa gazowego.

 

 • Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:
  a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz cieplnych i gazowych,
  b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz cieplnych i gazowych,
  c) ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej,
  d) warunków wykonywania prac kontrolno- pomiarowych i montażowych,
  e) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  f) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia.

 

 • Uczestnicy szkolenia:
  Szkolenie przewidziane jest dla pracowników którzy obsługują urządzenia energetyczne:


Grupa I
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 7, 9.


Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7.


Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 • Sposób organizacji szkolenia:
  Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu, z oderwaniem od pracy, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

 

 • Egzamin.

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i  sieci.

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT