Szkolenie okresowe dla SŁUŻB BHP


Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Termin szkolenia:

 

03 - 08.04.2013r. 

 

 

Miejsce szkolenia: 

 

Włocławek ul. Barska 12 J Siedziba firmy BHP EKSPERT

 

 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych.Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie, dostarczymy ci przygotowane przez nas materiały szkoleniowe, na podstawie których przygotujesz się do egzaminu. Możemy również przeprowadzić to szkolenie częściowo na drodze samokształcenia, a częściowo jako konsultacje.Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 5 lat.

 

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy.
  • Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  • Metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.


Treść szkolenia:

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, zagrożenia wypadkowe, hałas i drgania mechaniczne, szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, czynniki biologiczne, promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, pola elektromagnetyczne, energia elektryczna i elektryczność statyczna, mikroklimat środowiska pracy, oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.
Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych). Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka. Nowoczesne metody pracy służby bhp. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. Systemy zarządzania BHP.

 

 

Sposób prowadzenia szkolenia:

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez BHP EKSPERT.

 


Czas trwania szkolenia:

    32 godziny.

 

Cena szkolenia: 450 zł 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT