Ocena ryzyka

 

PODSTAWA PRAWNA

 

      Każdy pracodawca na mocy § 226 Kodeksu pracy zobowiązany jest ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Pracodawca powinien również poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

     Natomiast § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy przez zapobieganie zagrożeniom. Obowiązek ten dotyczy zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą. Należy realizować go między innymi przez przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami na stanowisku.

 

 CO TO JEST RYZYKO ZAWODOWE

    

     Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących strarty, np. wypadki i choroby wynikające ze środowiska pracy lub ze sposobu wykonywania pracy.

 

KIEDY PRACODAWCA WYKONUJE OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO

 

     Ocenę należy wykonać od razu po stworzeniu stanowisk pracy. Powinna być wykonana dla każdego rodzaju prac mających miejsce w zakładzie.     

     Należy pamiętać o tym, że ocenę ryzyka wykonuje się dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wykonana oraz wtedy, kiedy w miejscu pracy zostala wprowadzona zmiana.

 

OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO NALEŻY WYKONAĆ ZAWSZE GDY:

-      tworzone są nowe stanowiska pracy

-      wprowadzane są zmiany na stanowisku pracy

-      zmieniono warunki dotyczące jakiegoś zagrożenia np. zmienił się poziom narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy

 

METODY PRZEPROWADZENIA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

 

1. Wstępna analiza zagrożeń - PHA (Preliminary Hazard Analysis)

 

2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pięciostopniowej

 

3. Wskaźnik ryzyka – Metoda RISK SCORE

 

4. Metoda dla czynników szkodliwych, dla których wykonano pomiary

 

5. Metoda KIM dla ręcznego dźwigania

 

 

KOSZT OPRAOWANIA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY

 

Cena za wykonanie oceny ryzyka zawodowego uzależniona jest od rodaju stanowiska pracy. Minimalny koszt opracowania w/w dokumentacji to 150 zł + VAT.

 

Składając zamówienie należy dokładnie wypełnić poniższy formularz i przesłać go za pomocą maila lub fax do naszego biura (bhpekpert@bhpekspert.eu ; tel/fax54 413 70 10).

 

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT